main image

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Nhà trường đã xây dựng khung bảo vệ thông tin cá nhân, cung cấp các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sau đây để tất cả nhân viên có thể lĩnh hội đầy đủ tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Quản lí thông tin cá nhân

Để đảm bảo thông tin cá nhân của học sinh là chính xác và mới nhất, nhà trường ngăn chặn hành vi truy cập trái phép, mất mát, hư hỏng, giả mạo và rò rỉ thông tin cá nhân và áp dụng các biện pháp như cải thiện hệ thống quản lý và bảo trì hệ thống an ninh, thực hiện quán triệt việc đào tạo và bồi dưỡng nhân viên, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo mật nhằm quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Trong website này, khi bạn tiến hành tư vấn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đăng ký thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v.. Những thông tin cá nhân này sẽ không được sử dụng cho mục đích khác ngoài mục đích tư vấn của bạn. Thông tin cá nhân do bạn gửi được sử dụng để liên hệ, là kim chỉ nam hướng dẫn nghiệp vụ, hồi đáp các câu hỏi và sử dụng để gửi các tài liệu và liên lạc qua email.

Nghiêm cấm tiết lộ và cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Nhà trường sẽ quản lý thỏa đáng thông tin cá nhân do bạn gửi đến và sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi đáp ứng một trong các điều kiện sau: Nhận được sự đồng ý của bạn Nhằm đáp ứng các dịch vụ mà bạn mong muốn, nhà trường sẽ công khai thông tin cá nhân của bạn cho các đơn vị nghiệp vụ được nhà trường ủy thác. Công khai trên cơ sở pháp luật đề ra

Các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân

Để đảm bảo tính chính xác và bảo mật thông tin cá nhân, nhà trường đã thực hiện các biện pháp bảo mật toàn diện.

Tìm kiếm của cá nhân khách hàng

Nếu bạn muốn tư vấn, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ xác nhận danh tính của bạn và sau đó tiến hành các biện pháp tương ứng.

Tuân thủ pháp lệnh sửa đổi và các quy định của pháp luật

Trường tuân thủ luật pháp Nhật Bản và các quy định khác áp dụng cho thông tin cá nhân, đồng thời cũng tiến hành sửa đổi nội dung của chính sách này một cách thích đáng và cố gắng hoàn thiện nó.

Tư vấn

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi cho chúng tôi về thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các cách sau.

東洋言語文化学院
5-3-25, quận Midori, Uruma, Okinawa 〒904-2215  Cần tư vấn vui lòng click chuột tại đây